TÁRKI-TUDOKADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS, AZ ADATKEZELÉS CÉJA

A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása céljából az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projektje keretében a Hivatal felkérésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. online felmérést végez a pedagógusok körében. A kutatás fő célja, hogy a két, részleteiben még ki nem dolgozott fokozat – a Mesterpedagógus és a Kutatótanár – kidolgozását megalapozza.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az online kérdőív kitöltése során az alábbi személyes adatok megadására kerül sor: oktatási azonosító, e-mail cím, születési év, nem, legmagasabb végzettség, kiegészítő végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, munkaköri beosztás, kapott díjak, kitüntetések, bejegyzett találmány, szakmai szervezeti tagság, valamint a munkaáltató köznevelési intézmény típusa és OM-azonosítója.

A kérdőíves kutatás során az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGE

ADATKEZELŐ:

Név: Oktatási Hivatal
Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36-06-1-374-2100

E-mail: kutato-mester@oh.gov.hu

ADATFELDOLGOZÓ:

Név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Cím:  Budapest 1075 Kazinczy utca 21-23
Telefon: +36-06-1-461-4500
E-mail:   dekani.titkarsag@ppk.elte.hu

Név: T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.
Székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 18.
Telefon:+36-1-887-4851

E-mail: info@t-tudok.hu

EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 3-5. 2/4.
Telefon: +36-1-318-6906
E-mail: expanzio@expanzio.hu  

QUALITAS T&G Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 6728 Szeged, Alkotmány utca 104.
Képviselő: Tóth László cégvezető
Telefon: +36-62-558-142
E-mail: qualitas@qualitas.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Telefon: +36-94-504-495  

Az adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozók a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2015. szeptember 30.

5. AZ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

A kérdőív kitöltése során megadott személyes adatokat az adatkezelés időtartama alatt kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.

Az adatfeldolgozó a kutatás során az oktatási azonosítót a kutatási adatoktól elkülönítetten kezeli. A kutatás lezárultával az adatfeldolgozó az oktatási azonosító és a kutatási adatok összerendelését követően létrejött adatbázist adja át az adatkezelő számára.

2015. szeptember 30-val az adatkezelő a személyes adatokat anonimizálja.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) az Infotv-ben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni az Infotv. 52. §-a alapján arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Web:www.naih.hu
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kijelentem, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, egyúttal személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kijelentem, hogy mind a belépéskor, mind a kérdőív kitöltése során saját, a valóságnak megfelelő személyes adatokat adom meg.

„A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása 
a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében”
 

Értesítjük Önöket, hogy az online lekérdezés időtartamát egy héttel meghosszabbítottuk. Kérjük, hogy kérdőíveiket legkésőbb november 24-én éjfélig juttassák el számunkra.