OECD projektek

OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlődésének Mérése Projekt (2015-2017)

A projekt során létrejövő produktumok

1. Mérőeszköz csomag

A PISA team négy területen méri a kompetenciákat (matematika, természettudomány, vizuális művészet, zene) és ezt összekapcsolja az ezen a téren tapasztalható kreativitással és kritikai gondolkodással. Az országok számára a területek választása opcionális volt, Magyarország a matematika szakterületet választotta, mivel ezen a területen rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal a kreativitást fejlesztő programjuk révén. A négy kompetenciaterület és a kreativitás és kritikai gondolkodást e területeken mérő eszközök mellett háttérkérdőívek is kidolgozásra kerültek, egyrészt a tanulóknak az adott területtel kapcsolatos attitűdjeivel kapcsolatosan, másrészt az adott iskola működésével kapcsolatban. Tanári kérdőívek is kidolgozásra kerültek, valamint kvalitatív mérőeszközök (interjútervek, fókuszcsoport vezérfonal és osztálytermi megfigyelési eszközök), ez utóbbi egyike a magyar kutató team projekthez nyújtott hozzáadott értékeinek. Ezek a mérőeszközök mind elkészültek, tesztelésük folyamatos a projekt folyamán.

2. Pedagógusok részére pedagógiai módszertani programcsomag, tanár-továbbképzési háttéranyag és tréninganyag

A fogalmi keret (ún. rubric) mentén a pedagógusok számára könnyen kipróbálható mintafeladatokat dolgoztak ki, valamint egy olyan útmutatót (tréninganyag formájában), amely alkalmassá teszi a pedagógusokat is arra, hogy a rubric alapján saját feladatokat is fejlesszenek. Ezt a munkát segítendő elkészült egy tanár-továbbképzési háttéranyag első változata is. Ennek véglegesítésére, valamint az ez alapján kidolgozott végleges tréninganyag fejlesztésére a második év folyamán kerül sor.

3. Formatív értékelési eszköz kidolgozása

A rubric fogalmi keretére épülve egy olyan rendszert fejlesztenek ki, amely képessé teszi a pedagógust arra, hogy kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztő tevékenységét, valamint a tanulók ez irányú fejlődését folyamatosan monitorozhassa az osztálytermi munkája során. Egy, a fogalmi keretrendszerbe illeszkedő feladatokat tartalmazó mérőeszköz segítségével így évente hatszor történne tanári mérés-értékelés az osztálytermekben, a projekt második évében.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu