Uniós programok értékelése

Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében lefolytatott uniós finanszírozású oktatási programok értékelése 2022

Az értékelést a  Miniszterelnökség megbízásából a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. végezte a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a T-Tudok Zrt. bevonásával 2021-2022-ben. Az értékelés tárgyát 12 olyan EFOP konstrukció képezte, amelyek elsősorban az iskolai lemorzsolódás csökkentését célozták meg, javítva ezzel a végzettség nélküli iskolaelhagyás Európai Unió által is nyomon kísért célindikátorát. A konstrukciók alapjául szolgáló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) a korai iskolaelhagyás témaköre mellett a szegregáció csökkentését is célul tűzte ki, kifejezetten EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” a továbbiakban (EFOP-3.1.5) konstrukció által. az EFOP. A jelen értékelés fókuszát tehát elsősorban azok a programok adták, amelyek közvetlenül hozzájárultak ezeknek a céloknak az eléréséhez, főként intézményfejlesztés és/vagy a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése által. EFOP ex-ante feltétel volt ugyanakkor az iskolaelhagyás alakulásáról rövidtávon visszajelzést adó jelzőrendszer kialakítása, melynek fő indikátora a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. Ennek értékelése érdekében nem csak a téma átfogó értékelésére került sor, hanem az EFOP-3.1.5-16 konstrukció tényellentétes hatásértékelése is megvalósult, melynek előkészítéséhez a Miniszterelnökség igénybe vette az Európai Bizottság Joint Research Centre CRIE módszertani támogatását. Ezeket egészítették ki az infrastrukturális és digitális eszközfejlesztést megcélzó programok, amelyek egy része kifejezetten a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskolákra irányult.
A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEJUTÁST ÉS BENNMARADÁST CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ MTMI SZAKOKRA 2022

Az értékelést a  Miniszterelnökség megbízásából a KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. végezte a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a T-Tudok Zrt. bevonásával 2021-2022-ben. Az értékelés átfogó célja az EFOP és VEKOP fejlesztési konstrukciók keretében a felsőoktatásba való jelentkezések számának növelése és a felsőoktatás pályaorientációs szerepének erősítése, illetve a lemorzsolódási arány csökkentése területén megvalósult fejlesztések eredményeinek értékelése, a megvalósítás tapasztalatainak feltárása, valamint annak vizsgálta, hogy a megvalósított fejlesztések eredményei hogyan járulnak hozzá a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok eléréséhez, illetve hogy a fejlesztések mennyiben támogatták a köznevelés és a felsőoktatás kapcsolódását. Az értékelés a beavatkozások jellegéből fakadóan elsősorban a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI), valamint a szociális képzés területére fókuszál. Az értékelés másik vezérfonalát a nők és hátrányos helyzetű tanulókra/hallgatók érintettségének vizsgálata adja.

Az értékelésbe 11 konstrukciót vontunk be. Az értékelés vegyes módszertannal készült, dokumentumok elemzése, félig strukturált interjúk és tanulói/hallgatói fókuszcsoportos beszélgetések, online hallgatói adatfelvétel és a rendelkezésünkre álló aggregált felsőoktatási adatok és az EUPR adatok elemzése egyaránt része volt az alkalmazott eszközöknek.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia értékelése (2019)

Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy a 2014-2020 között a különböző Operatív Programokból megvalósuló fejlesztések milyen módon és mértékben járulnak hozzá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (továbbiakban: MNTFS vagy Stratégia) célrendszerének megvalósításához, a hátrányos helyzetű célcsoportok életkörülményeinek, társadalmi jellemzőinek, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javulásához. Az értékelés célja volt továbbá inputok, javaslatok megfogalmazása a 2020 utáni időszakra. Az értékelést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Kopint-Tárki Zrt., a Tártki Zrt. és a GKI konzorciuma végzett 2019-2020-ban. A T-Tudok az oktatási ágazatot, azon belül az oktatási teljesítmény és iskolai szegregáció témakörét vizsgálta az értékelés keretében.
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu