A nyitott koordináció módszerének nemzetközi összehasonlítása a közép-európai országokban (2008)

A cseh oktatási minisztérium a CECE (Central European Cooperation in Education for Lifelong Learning) keretein belül az oktatás és képzés terén európai szinten alkalmazott nyitott koordinációs módszer nemzeti hatásainak vizsgálatára kezdeményezte egy regionális kutatási projekt elindítását. A résztvevő országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) célja a közös projekttel azoknak a nemzeti struktúráknak és gyakorlatoknak a feltárása és értékelése, amelyek a közös európai oktatáspolitikai célkitűzéseknek, ajánlásoknak, az Oktatás és képzés 2010 folyamat keretében zajló európai együttmőködés eredményeinek a nemzeti oktatáspolitikába és gyakorlatba való becsatornázását szolgálják az adott országokban.
A projekt érdekességét és jelentőségét fokozza, hogy annak eredményeit Csehország fel kívánja használni a 2009. I. félévi cseh EU elnökség előkészítéséhez. Párhuzamosan ugyanis európai szinten is megindul az oktatás és képzés terén alkalmazott nyitott koordinációs módszer értékelése, az Európai Bizottság 2008. végére ígéri egy erről szóló közlemény kiadását, amelynek a megvitatása ? szorosan kapcsolódva a 2010 utáni időszakról való gondolkodáshoz ? a cseh elnökségi időszakban, 2009. elején kezdődhet meg a Tanácsban.
A nyitott koordináció módszerét (Open Method of Co-ordination, OMC) mint a különböző területekre vonatkozó közpolitikák közösségi politikák koordinálásának egyéb közpolitikai területeken is alkalmazandó új eszközét a 2000 tavaszán tartott Lisszaboni Európai Tanács során fogadták el a tagállamok állam és kormányfői. Ez az eszköz a következő négy, egymást kiegészítő és egymásra épülő tevékenységre épül: (1) közös politikai célkitűzések megfogalmazása, (2) ezekhez konkrét mérőszámok, indikátorok és mutatók hozzárendelése, (3) a tagállamok által a közös célokat tükröző nemzeti cselekvési tervek megfogalmazása, és (4) e programok megvalósításának a közösség által való értékelése. Az Oktatás és képzés 2010 folyamatot értékelő közös jelentésekben a közösség értékeli minden tagállam nemzeti politikáját, és konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a számukra. E folyamat keretében kívánják a nemzeti szakmapolitikák magas szintű európaizálódását elősegíteni.
A nyitott koordináció módszerének nemzetközi összehasonlító vizsgálata a közép-európai országok körében arra irányul, hogy megvizsgálja, a különböző intézménystruktúrákban milyen gyakorlatokat követnek az Unió oktatáspolitikai céljainak a hazai szakmapolitikába való beillesztése során. Vagyis milyen módon alkalmazzák az unió által kitűzött mérföldköveket és indikátorokat, mennyire hasznosulnak a klaszterekben zajló munkák és az ott feltárt jó gyakorlatok, mennyire jut el az európai bizottság szakértői elemzésekben megnyilvánuló üzenetei. Milyen tényezők hatnak az európai oktatáspolitikai célkitűzések hazai implementációjára. A nemzetközi kutatás célja nemcsak a meglévő helyzet feltárása, de olyan jó gyakorlatok, módszerek bemutatása is, amelyek eredményesen közvetít(het)ik az uniós célkitűzéseket a közép-európai térségben.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya koordinálja magyar részről a kutatást, amelyben a TÁRKI-TUDOK is részt vesz. A kutatás során elkészült egy kérdőív, amely a projektben résztvevő közép-európai országok gyakorlatát tárja fel. Ezen felül készülnek mélyinterjúk is és egy a magyar helyzetet bemutató esettanulmány. 2008 őszére várható a nemzetközi együttműködésben készülő összehasonlító tanulmány megjelenése.

A projekt keretében készült zárótanulmány itt érhető el.
 
A projekt eredményeit Lannert Judit bemutatta
A nyitott koordinációs módszer Európai Uniós és nemzeti alkalmazásának tapasztalatai, javaslatok megfogalmazása a jövőre nézve című rendezvényen. Az előadás anyaga itt érhető el.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu